Karinkijkt.nl

 

Blogs

Kennis is onmacht - deel 1

Wat is waarheid in deze verwarrende tijd?

Vorig jaar maart begon ik –na een nieuwsloze fase van zo’n twintig jaar – met dank aan corona opnieuw met het volgen van de ontwikkelingen in de wereld. Eén van de redenen om ermee te stoppen was dat ik de ellende in de wereld aanschouwde en me machteloos voelde. Dus focuste ik me maar op mezelf en probeerde iets te doen aan mijn eigen leven, dat ik destijds ook als behoorlijk ellendig ervaarde. In bijna een jaar tijd heb ik veel geleerd over wat er speelt op het toneel van de wereld en over de mensen die op dit toneel een rol spelen. Eén van de eerste inzichten die ik kreeg was dat nieuws tegenwoordig ook te halen valt uit andere bronnen dan kranten en het NOS journaal. Sterker nog, deze voor mij nieuwe bronnen, zoals de sociale media en alternatieve nieuwskanalen op internet, bleken een interessant aanbod te hebben aan nieuws vanuit totaal andere invalshoeken. Vanuit de behoefte om voor mezelf eens een overzicht te maken van wat ik in een klein jaar te weten was gekomen, kwam ik tot de volgende samenvatting.

-Zoals bekend berichten internationale en nationale overheden en de reguliere media sinds eind 2019 over een virus dat gevaarlijk is en bestreden moet worden. Het betreft een zogenaamd coronavirus en dit specifieke virus krijgt de naam Sars-cov-2 of Covid19. Er worden vele maatregelen getroffen, waaronder de instelling van lockdowns, sluiting van winkels, sportgelegenheden en scholen, social distancing, mondkapjesplicht en een avondklok, en er werd/wordt gesteld dat we pas weer terug kunnen naar ‘normaal’ als er een vaccin is en velen gevaccineerd zijn. De wereld ontwikkelt zich gaandeweg tot een testsamenleving, met als doel corona (en de afgeleide mutanten) in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen en verspreiding te voorkomen. Er wordt nog gesproken over het verplicht regelmatig testen van iedereen en het buitensluiten van ongevaccineerde mensen van bepaalde activiteiten en gebouwen, als die weer opengaan.

-Bepaalde critici onderschrijven de gevaarlijkheid van het virus, maar pleiten voor een discussie over de proportionaliteit van de maatregelen. Ze voelen zich gefrustreerd, omdat hun visie niet wordt meegenomen in het beleid en ze vinden het beleid te eenzijdig. Deze (vaak goed geschoolde) critici worden daarbij vaak weg gezet als complotdenkers (ook wel wappies), waarbij de definitie voor complotdenker lijkt te zijn: iemand die vragen stelt of het niet eens is met de door de overheid ingezette lijn.

-Andere critici onderschrijven de gevaarlijkheid van het virus niet, omdat zij het virus zien als onderdeel van de natuur en ziekte als een teken van die natuur dat er dingen (in en/of buiten het lichaam) uit balans zijn. Er zijn miljarden virussen (en bacteriën e.a. micro-organismen) en ze liggen aan de basis van ons bestaan. Ver voordat wij er als mensen waren, waren er al virussen. Deze critici zien ziekte als een manier van de natuur om de balans te herstellen. Virussen hebben daarbij een helpende rol. Ons natuurlijke immuunsysteem helpt ook en we houden ons immuunsysteem sterk door juist in contact te komen met virussen en bacteriën, niet door ze uit ons leven te bannen.

-Weer andere critici onderschrijven ook de gevaarlijkheid van het virus niet en vergelijken het met een stevige griep. Ze trekken de maatregelen in twijfel en vermoeden een verborgen agenda. Zij vinden dat de overheid en de media angst zaaien om de bevolking in een bepaalde richting te duwen en tegen elkaar op te zetten, conform het oeroude motto ‘Verdeel en Heers’. Sommigen van deze groep uiten zich hierover openlijk en ze houden zich ook niet aan de maatregelen, anderen passen zich toch aan uit angst voor boa’s, boetes, boze blikken of hun baan.

-Van de bovengenoemde critici gaan velen ervan uit dat (o.a.) de grote farmaceutische bedrijven, Big Pharma, een drijvende kracht zijn achter het op grote schaal toedienen van (mogelijk verplichte) vaccins en de regeringen onder druk zetten. Medicatie, zoals hydroxychloroquine, was/is in diverse landen verboden, omdat een vaccin niet verplicht kan worden als er een werkzaam medicijn is. Op deze medicatie kan vanwege verlopen patenten geen winst meer behaald worden, op de vaccins wel.

Ook al deze critici, waaronder velen met een wetenschappelijke achtergrond, worden (bv. in de media) veelal weggezet als ‘complotdenkers’. Hun visie en meningen dringen nauwelijks door tot de reguliere media en als ze al doordringen is het vaak om deze visie en meningen te ontkrachten. Op internet gedeelde informatie door deze critici wordt regelmatig verwijderd, omdat deze door – naar men zegt onafhankelijke –  fact checkers als onjuist bestempeld wordt. Alternatieve platforms rijzen als paddenstoelen uit de grond, om toch deze tegengeluiden te kunnen laten horen.

-Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het World Economic Forum (WEF), een jaarlijkse bijeenkomst van o.a. de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld en internationale politici, zien in de huidige crisis een kans om de wereld te resetten. De globale economische en financiële orde moet volledig veranderd worden om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. De voorzitter van dit Forum, dhr. Klaus Schwab, heeft hierover een boek geschreven: The Great Reset. Wat ik ervan begrepen heb (ik heb het zelf niet gelezen, maar er filmpjes over gezien) is dat het de bedoeling is, dat in 2030 alle eigendom onteigend is en veel werk niet meer zal bestaan, omdat dit wordt overgenomen door computers/robots (de vierde industriële revolutie). Ze noemen dit ‘Build back better’ en Klaus Schwab zegt: ‘You will own nothing but you will be happy’.

-Critici van The Great Reset zijn bang dat dit zal leiden tot een top down, communistisch, totalitair, technocratisch regime, waarbij de hele wereld geregeerd zal worden à la China. Gedraag je je conform de regels (o.a. vaccinatie) dan krijg je bonuspunten en heb je toegang tot voorzieningen en mag je reizen, doe je dit niet dan blijf je van deze voorzieningen verstoken. Zij zien eerder de oplossing in het oppakken van grensoverschrijdende problemen, zoals de opwarming van de aarde en de plastic soep, op globaal niveau en daarnaast in het creëren van een burgermaatschappij, met lokale gemeenschappen die zelfvoorzienend zijn. Professor Bob de Wit van de Nyenrode Universiteit heeft hierover het boek Society 4.0 gepubliceerd.

-Van de groep coronacritici is er een deel dat vermoedt of gelooft dat de pandemie wordt aangewend (of mogelijk zelfs is gepland) om een verborgen agenda door te voeren van The Deep State, een rijke elite van 1% van de mensheid die 50% van al het geld en daarmee feitelijk de wereldse touwtjes in handen heeft en meer macht heeft dan alle nationale regeringen bij elkaar. Hun doel zou zijn een Nieuwe Wereld Orde te scheppen, waarbij alle mensen een soort slaven worden (als ze dat niet al zijn) die steeds meer onder controle komen te staan van Artificial Intelligence (AI). Iedereen zou worden gechipt (al dan niet via het vaccin) en in de gaten gehouden door 5G-netwerken en satellieten. Bill Gates heeft al patent aangevraagd voor een chip (onder het opvallende aanvraagnummer WO/2020/060606), die iemands activiteit bijhoudt en daar een beloning (in cryptocurrency) aan koppelt, al wordt gesteld dat deze chip niet bedoeld is om in mensen te implanteren. Het idee volgens deze critici is de mensen om te bouwen tot een cyborg, een transhumaan wezen, dat niet alleen gecontroleerd, maar ook aangestuurd wordt door AI. Deze critici zien The Great Reset van het WEF als een openlijke poging om tot een dergelijke maatschappij te komen. De WEF lijkt het goede te willen voor de wereld, maar zou dus eigenlijk werken aan het vergroten van de macht van de elite en de transhumanisering van de mens.

-Van de coronacritici die uitgaan van het bestaan van een Deep State (ook wel Cabal of Illuminatie genoemd) is er weer een deel dat gelooft dat Donald Trump de grote redder is die de Deep State zal ontmantelen. Deze groep, Qanon genaamd, is ervan overtuigd dat er bij de verkiezingen in de VS is gefraudeerd en dat Trump de echte winnaar is. Ze geloven dat hij nog steeds de touwtjes in handen heeft en dat het plan (om de Deep State te ontmantelen) volgens plan verloopt, al loopt het wel steeds anders dan ze hopen. Als de Deep State eenmaal verwijderd is, een proces dat volgens deze groep al gaande is, zal GESARA (Global Economic Security And Reformation Act) in werking treden, een plan voor globale vrijheid van de mensheid, dat al zou zijn ontworpen in de tijd van Kennedy.

-Dan zijn er ook nog weer critici, die ervan uitgaan dat we met zijn allen leven in een soort Matrix en dat we op aarde een spel aan het spelen zijn. Er zijn verschillende varianten van hoe deze Matrix gezien wordt, maar de gezamenlijke visie is wel zo’n beetje dat het er om gaat de duistere krachten (op aarde/in het universum) te doorzien en ze te slim af te zijn.

Meerdere van de groepen die kritiek hebben op het beleid gaan ervan uit dat regeringsleiders worden omgekocht of onder druk gezet en dat ook de media worden betaald om eenzijdige informatie te geven. Veel media zijn in handen van de rijksten op aarde, dus deze aanname kan snel gemaakt worden. Wat ook wordt genoemd binnen deze groepen is dat machthebbers, om echt macht te kunnen uitoefenen, ook de oppositie zelf organiseren, met als doel deze te kunnen controleren.Ultiem doel zou zijn na een tijd de ideeën van een (gecontroleerde) oppositiegroep – die grotendeels op waarheid gebaseerd zouden zijn – te ondermijnen door bv. de leider in diskrediet te brengen. Leden gaan dan inzien dat ze op het verkeerde spoor zaten en hebben vervolgens geen andere keuze meer dan zich te conformeren aan het beleid van de machthebbers. Qanon zou bijvoorbeeld gecontroleerde oppositie kunnen zijn (met Trump als gevallen voorman). Iemand die hierover schrijft is Martin Vrijland. Ook worden georganiseerde rellen (zowel bij demonstraties als daar buiten) en de inzet van trollen op internet genoemd als mogelijke voorbeelden van gecontroleerde oppositie. Andersom kunnen ook zogenaamde influencers ingehuurd worden om juist het overheidsbeleid uit te dragen. Dit kunnen bv. bekende Nederlanders zijn, die op televisie of op hun eigen mediakanalen zich positief uitlaten over bijvoorbeeld het nemen van het vaccin.

-Tot slot is er een groeiende groep spiritueel ingestelde mensen, die de huidige tijd ziet als een overgangstijd naar een nieuw tijdperk en naar een werkelijkheid waarbij liefde, vrede en gemeenschapszin het leven op aarde gaan bepalen. Doordat we op 21 december 2020 astrologisch gezien zijn over gegaan naar het Aquariustijdperk (waar de hippies in de flowerpowertijd al over zongen), verandert de energie en zullen mensen meer vanuit hun hart gaan leven en minder vanuit hun hoofd (controle). Het is nog niet onmiddellijk zo ver, dit is een geleidelijk proces, waarbij tegelijk met de lichte, ook de donkere krachten eerst nog zullen toenemen, waarna er op een gegeven moment een kantelpunt komt en het licht overwint. Wat ook als optie wordt gezien is dat er een soort van twee parallelle werelden naast elkaar komen te staan; één in het verlengde van scenario’s zoals hierboven beschreven en één waarbij liefde hoogtij viert.

Ik hoop dat deze samenvatting een beeld geeft van de denkrichtingen die er momenteel zijn, maar ik realiseer me dat dit overzicht geenszins compleet is en dat de werkelijkheid complexer is dan ik in een paar categorieën kan vangen. Ik verontschuldig mij op voorhand voor deze versimpelde weergave van zaken, waarbij ik mogelijk onbedoeld ook nog bijdraag aan hokjesdenken, wat ik juist wil voorkomen, en ik wellicht ook nog andere belangrijke denkrichtingen onvermeld heb gelaten. Bewust ben ik niet ingegaan op de mogelijke rol van buitenaardsen (zowel in positieve als in negatieve zin) die door verschillende van de bovengenoemde stromingen als een reële optie wordt gezien, op de eindtijdvisie zoals deze in het Bijbelboek Openbaringen (ook wel Apocalyps) wordt geschetst en waarin o.a. pandemieën een opmaat zijn naar grotere ellende en ook niet op de door sommige critici veronderstelde satanische praktijken van de Deep State. Ook over de mogelijke relatie tussen corona en straling/5G bestaan veel visies, die best interessant zijn, maar die ik hier toch maar buiten beschouwing laat. Waarom? Ik ben bang dat de lezer zal denken dat ik me te veel bezighoud met fantasie en science fiction, waardoor de kern van mijn verhaal niet overeind blijft.

Mijn doel was voornamelijk te laten zien dat er veel denkrichtingen zijn, die allemaal naast elkaar bestaan, elkaar hier en daar overlappen of aanvullen, maar die vaak ook lijnrecht tegenover elkaar staan. Wat ik waarneem is dat veel mensen zich vastklampen aan één van de denkrichtingen, mogelijk om in deze verwarrende tijd toch een soort houvast te hebben, wat natuurlijk goed te begrijpen valt. Het is mijn visie dat de richting/theorie/pool die je kiest om aan te hangen, nauwelijks een keuze is. Mijns inziens is het het samenspel van ervaringen en kennis die iemand in het leven heeft opgedaan, samen met iemands persoonlijke interesses en aanleg, die bepalen waar hij/zij staat en welke richting/theorie/pool voor hem/haar passend voelt.

Hoewel ik binnen de genoemde scenario’s natuurlijk mijn voorkeuren heb, heb ik ervoor gekozen om me niet vast te klampen aan één waarheid en stel ik mezelf vooral vragen: ‘Kan het zijn dat van de bovengenoemde scenario’s er slechts één waar is? Kunnen meerdere scenario’s tegelijkertijd waar zijn? Kunnen alle scenario’s tegelijkertijd waar zijn? Kunnen alle scenario’s onwaar zijn en kan het nog weer helemaal anders zitten?’ Ik hoorde laatst de spreuk: ‘De waarheid ligt waar die ligt…. en dat is niet altijd in het midden’. Dat zou heel goed waar kunnen zijn. Maar waar ligt die waarheid dan wel? En wat kan ik doen, als ik niet weet wat waar is en ervan uitga dat mijn eigen ‘waarheid’ wordt gevormd door mijn beperkte visie en dus ook niet dé waarheid kan zijn? Wanneer doe ik dan het ‘goede’?

Na me bijna een jaar te hebben verdiept in vele aspecten van de huidige tijd, kom ik tot de slotsom: kennis is onmacht. Ondanks alle kennis die ik heb opgedaan voel ik mij toch (opnieuw) machteloos om iets te veranderen aan de loop van de gebeurtenissen. Maar dan herinner ik me mijn eerdere motto: ‘Begin bij jezelf’. Niet wetende wat waarheid is, kan ik beginnen met proberen neutraal te blijven ten aanzien van alle ‘verschillende waarheden’ en ze simpelweg aanschouwen. Ik kan open blijven voor andere ‘waarheden’ die zich mogelijk nog aandienen en voor de persoonlijke verhalen achter deze ‘waarheden’. Niet wetende wat waarheid is, kan ik ook ophouden met anderen te overtuigen van mijn ‘waarheid’ en me richten op begrip voor hun kant van het verhaal.

Mijn voornemen neutraal, open en begripvol te blijven geeft me een stukje macht terug en een beetje hoop op de koop toe. Hoop op een betere wereld, die begint bij mijzelf.


 Karin Boonstra, 7 februari 2021

 

 

Terug naar overzicht
 

Over mij

 

Hoi, mijn naam is Karin Boonstra, de schrijfster van dit blog. Ik ben geïnteresseerd in wat er in de buitenwereld gebeurt en in wat dat doet met mijn binnenwereld. Ik kijk ernaar en probeer er in dit blog open en neutraal verslag van te doen. Ik ben afgestudeerd in de studie Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast heb ik de Post Hbo opleiding tot transformationeel coach en de opleiding tot energetisch healer afgerond. Het is al lange tijd mijn wens iets met schrijven te doen en met dit blog laat ik mijn eigen wens in vervulling gaan. Voel je vrij mijn blogs te delen met mensen waarvan je denkt dat ze er in geïnteresseerd kunnen zijn of dat ze er iets aan kunnen hebben. Wil je iets met me delen, dan kun je me een mail sturen. 
 

Contact

 
 

Contactgegevens

  • Karin Boonstra
  • Karin@karinkijkt.nl